zpět

E-ZDROJE

Na této stránce jsou zcela ZDARMA ke stažení plné verze publikací v elekronické podobě.

PREDICTING FINANCIAL DISTRESS IN COMPANIES USING THE ORIGINAL CCB BANKRUPTCY MODEL

Predicting Financial Distress in Companies Using the Original CCB Bankruptcy model

Anotace: The publication is focused primarily on the possible modifications / applications of financial analysis methods. Author's adjustments / adaptations of the procedures for financial and analytical assessment of data reported by business entities are accompanied by the presentation of his own model. The present text provides an analysis / description of the model called Come Clean Bankruptcy (CCB for short). The construction of the model is a result of the author’s personal belief that there is a need for such model. The conclusions resulting from the application of the CCB indicator have not yet been comprehensively presented in the professional literature.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-1-9993071-8-9

Formát: PDF, 294 stran

Rok vydání: 2021 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "PREDICTING FINANCIAL DISTRESS IN COMPANIES USING THE ORIGINAL CCB BANKRUPTCY MODEL" zdarma

 

REKLAMA, SPONZORING, CENA OBVYKLÁ, ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ

Reklama, sponzoring, cena obvyklá, znalecké dokazování

Anotace: Jedinečná komplexní publikace, jako druhá svého druhu popisuje propojení reklamy, sponzoringu, ceny obvyklé a nově znaleckého dokazování. Zacílení je na instituce, které se v rámci svých kompetencí zabývají problematikou ceny obvyklé v širších souvislostech. Jedná se o Soudy, Státní zastupitelství, Policii ČR, Správce daně, Celní správu. Text najde uplatnění současně u podnikatelů a široké odborné i laické veřejnosti. Autor prezentuje vlastní metodologický pohled na výpočet ceny obvyklé formou Axiomu Éta, doplněný o koeficienty aktivit, který dokumentuje na praktických příkladech.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-270-9122-5

Formát: PDF, 339 stran

Rok vydání: 2020 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "REKLAMA, SPONZORING, CENA OBVYKLÁ, ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ" zdarma

 

MARKETING, REKLAMA, CENA OBVYKLÁ

Marketing, reklama, cena obvyklá

Anotace: Jedinečná komplexní publikace, která se jako první svého druhu věnuje propojení marketingu, reklamy a ceny obvyklé. Zacílení je na instituce, které se v rámci svých kompetencí zabývají problematikou ceny obvyklé v širších souvislostech. Jedná se o Soudy, Státní zastupitelství, Policii ČR, Správce daně, Celní správu. Text najde uplatnění současně u podnikatelů a široké odborné i laické veřejnosti. Autor prezentuje vlastní metodologický pohled na výpočet ceny obvyklé formou Axiomu Éta a propracované postupy dokumentuje na praktických příkladech.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-270-3926-5

Formát: PDF, 368 stran

Rok vydání: 2018 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "MARKETING, REKLAMA, CENA OBVYKLÁ" zdarma

 

NON-FINANCIAL INDICATORS IN THE VALUATION PROCESS

Non-financial indicators in the valuation process

Anotace: This publication is motivated by the need to make NON-FINANCIAL indicators more accessible to and clearer for both general public and experts, especially because of the rapid expansion of non-financial indicators and a complete absence of publications that would cover the topic. The author wishes to present, in a popularising manner, an overall summary plus examples from practice rather than compete with the many highly valued research works discussing specific topics or present any new theory on non-financial indicators.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-0-9935191-2-3

Formát: PDF, 114 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "NON-FINANCIAL INDICATORS IN THE VALUATION PROCESS" zdarma

 

NEFINANČNÍ UKAZATELE

Nefinanční ukazatele

Anotace: Měření nefinančních ukazatelů podniku je novou praxí, která je patrná zejména v posledním desetiletí. Nezbytnost zahrnutí nefinančních stránek do hodnocení podniku si vynutil ekonomický vývoj, během kterého se prostředí většiny podniků, charakteristické vysokou stabilitou vnitřních i vnějších podmínek, změnilo na vysoce nestabilní prostředí s globální konkurencí a rychlým technologickým pokrokem.

Publikace definuje pojmy z oblasti nefinančních ukazatelů tj. kritické faktory úspěchu (CSF), klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a návaznost mezi nimi včetně příslušných příkladů. Takřka polovina publikace je zaměřena na hodnotící systémy, rozděluje je do kategorií a uvádí modelové příklady.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-9300-8

Formát: PDF, 103 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "NEFINANČNÍ UKAZATELE" zdarma

 

MANAGEMENT A MARKETING

Management a marketing

Anotace: Předkládaná publikace se snaží nabídnout praktický a ucelený pohled na oblast managementu a marketingu, a to jak z hlediska teoretických, tak i praktických souvislostí.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část (kapitoly jedna až osm) je věnována managementu, kdy vedle základních přístupů a pojmů jsou rozebrány jednotlivé manažerské funkce – plánování, organizování, vedení lidí a motivace, kontrolování a rozhodování. Druhá část (kapitoly devět až devatenáct) svým uspořádáním propojuje celkovou problematiku marketingu, zejména jeho základní procesy a nástroje. Text je protkán řadou příkladů, které nabízí čtenáři praktický pohled na probírané souvislosti.

Publikace je koncipována jako studijní materiál pro studenty, s jeho textem se ale mohou seznámit všichni zájemci o oblast základů managementu a marketingu.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-9723-5

Formát: PDF, 286 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "MANAGEMENT A MARKETING" zdarma

 

KARUSELOVÉ OBCHODY

Karuselové obchody

Anotace: Publikace vznikla z potřeby zpřehlednit a zpřístupnit problematiku karuselových obchodů, resp. podvodů. Karuselovým obchodům se zejména v posledních několika letech dostává velké pozornosti, a to jak na úrovni České republiky, tak i Evropské unie. Zvýšená pozornost plně koresponduje s rostoucími úniky při výběru daní v oblasti z daně z přidané hodnoty, které jen za rok 2014 v České republice dosáhli objemu přes 90 miliard korun, právě díky karuselovým obchodům.

Cílem je podat základní přehledné informace popisované problematiky a pochopit princip funkce karuselových obchodů s využitelností při daňových řízeních, ekonomickém chování (rozhodování), ale i jako prevence proti potencionálnímu porušení daňových zákonů s následným možným trestním řízením.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-8316-0

Formát: PDF, 108 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "KARUSELOVÉ OBCHODY" zdarma

 

POJEM CENA OBVYKLÁ PO 1. LEDNU 2014

Pojem cena obvyklá po 1. lednu 2014

Anotace: Článek pro Trestněprávní revue se zaměřuje na interpretaci pojmu cena obvyklá v souvislosti se změnami právních předpisů, a to především z pohledu praktické aplikace těchto změn. Na základě provedené analýzy požadavků na cenu obvyklou kladených pak autor vytváří všeobecnou definici ceny obvyklé ve formě axiomu éta a na něj navazující schematickou metodiku stanovení ceny obvyklé vyhovující zákonným ustanovením i trestně-právní praxi, především v souvislosti s ekonomickým vyzněním judikátu Nejvyššího soudu č.j. 6 Tdo 545/2009. Součástí je i návod k praktické aplikaci zpracované metodiky na vybrané kategorie majetku, které jsou předmětem oceňování nejčastěji.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN:

Formát: PDF, 11 stran

Rok vydání: 2015

Stáhnout e-knihu "POJEM CENA OBVYKLÁ PO 1. LEDNU 2014" zdarma

 

AXIOM ETA - A SCHEMATIC METHODOLOGY FOR SETTING THE STANDARD PRICE WITH RESPECT TO THE MARKET PRICE

Axiom Eta - a schematic methodology for setting the standard price with respect to the market price

Anotace: Cena obvyklá je odborným pojmem, který patří především do slovníku znalců a odhadců majetku, v praxi s ním ale pracuje celá řada dalších profesí od daňových úředníků po management firem. Poslední dobou je cena obvyklá rovněž pojmem často skloňovaným v médiích, a to díky probíhajícím soudním řízením známých ekonomických trestních kauz. Za účelem vyhodnocení užívání ceny obvyklé v oceňovací praxi byl zpracován i průzkum ve znalecké praxi.

Konečným výsledkem se stalo zformulování axiomu éta, jako definice nezbytných východisek pro stanovení ceny obvyklé a na jeho základě i vytvoření schematické metodiky pro stanovení ceny obvyklé v takové podobě, aby vyhovovala jak požadavkům kladeným na tento pojem zákonnými normami, tak i požadavkům na její použití vyplývajícím z oceňovací praxe. Obojí detailně vysvětluje tato publikace.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-0-9928772-5-5

Formát: PDF, 64 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "AXIOM ETA - A SCHEMATIC METHODOLOGY FOR SETTING THE STANDARD PRICE WITH RESPECT TO THE MARKET PRICE" zdarma

 

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PODNIKU NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO BANKROTNÍHO MODELU CCB

Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB

Anotace: Publikace vychází z odborné práce autora, ve které se zaměřil na konstrukci vlastního bankrotního modelu finanční analýzy. Na rozdíl od tradičních bankrotních modelů se model CCB snaží co nejvíce odrážet aktuální ekonomické aspekty bankrotu a rovněž proměnlivost současného ekonomického prostředí. Jeho konstrukce je založena na mnohaletém sledování vývoje u bankrotujících společností a vyhledání nejvýznamnější znaků, kterými lze hrozící bankrot rozpoznat. Cílem je představit tento model odborné veřejnosti a umožnit jeho širší rozšíření v praxi.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-50-3

Formát: PDF, 250 stran

Rok vydání: 2013 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PODNIKU NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO BANKROTNÍHO MODELU CCB" zdarma

 

EKONOMICKÉ ZNALECKÉ POSUDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABC

Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení ABC

Anotace: Publikace se zaměřuje na zpracování znaleckých posudků z oboru ekonomika v oblasti trestního stíhání ekonomické kriminality. Její autor se v úvodních pasážích zabývá úlohou a postavením znalce v trestním řízení a významem znaleckých posudků zpracovávaných při vyšetřování hospodářské a další ekonomické trestné činnosti. Právě oblast ekonomické kriminality prochází neustálým vývojem, a proto autor celý text postavil na velkém množství praktických příkladů a rovněž judikátů vztahujících se k této oblasti.

Publikace si klade za cíl podat ucelený přehled o postupu zadání znaleckých posudků, spolupráci orgánů činných v trestním řízení se znalci a rovněž o samotném způsobu zpracování ekonomických znaleckých posudků uvedeném právě na příkladech z autorovy znalecké praxe.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-48-0

Formát: PDF, 322 stran

Rok vydání: 2013 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "EKONOMICKÉ ZNALECKÉ POSUDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABC" zdarma

 

KRIZOVÝ MANAGEMENT, TEORIE A PRAXE

Krizový management, teorie a praxe

Anotace: Znalost problematiky krizového řízení je výhodou nejen pro řídící pracovníky na všech možných úrovních, ale je přínosem pro všechny, jejichž život, majetek a jiné hodnoty by mohl jakýkoliv krizový stav ovlivnit. Předkládaná publikace je zaměřena na problematiku krizového managementu a to jak z hlediska teoretických, tak i praktických souvislostí. Výklad v knize směřuje od obecných základů teorie řízení rizika a krize přes teoreticky i prakticky zaměřené pojednání až ke konkrétním příkladům, na nichž je možné dokladovat základní principy krizového řízení.

Vydání knihy si klade za cíl seznámit čtenáře s celou šíří poměrně komplexního tématu, které má v podnikové i státní sféře doplňující charakter.

Text je rozdělen do dvanácti kapitol. Úvodní části se věnují obecnými souvislostem krizového řízení, jeho historii, začlenění krizového řízení, znakům krize a jejím následkům. Navazující části čtenáře seznámí se základními hledisky řízení a vztahu risk managementu a krizového řízení, s možnými způsoby snižování krizových stavů a v neposlední řadě také s krizovým plánováním. Závěrečná, avšak nikoliv méně důležitá část se zaměřuje na krizovou komunikaci a legislativní pozadí řízení krizí. Záměrně je text protkán řadou příkladů, které nabízí čtenáři praktický pohled na probírané souvislosti. Závěr knihy obsahuje celkem sedm souhrnných příkladů, v rámci nichž je dokladováno uplatnění poznatků krizového řízení.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA

ISBN: 978-80-89364-33-6

Formát: PDF, 322 stran

Rok vydání: 2008 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "KRIZOVÝ MANAGEMENT, TEORIE A PRAXE" zdarma

 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V PRAXI